หลักสูตรสัมมนาการสร้างงาน จากชมรมนักเรียนประกอบการ (สร้างงาน)